Instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, CE, D - 19.07.2024 r.            
blog header
admin
28.09.2022

Jak przebiega egzamin państwowy na instruktora nauki jazdy?


Egzamin państwowy na instruktora nauki jazdy kategorii B i każdej innej stanowi zwieńczenie godzin poświęconych na przygotowanie się do zawodu instruktora prowadzącego kursy poprzedzające egzaminy wymagane do otrzymania prawa jazdy. Uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich części egzaminu daje podstawę o ubieganie się o wpis do ewidencji instruktorów. Zdany egzamin państwowy oraz legitymacja instruktorska wydawana przez wydział komunikacji odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania pozwala na podjęcie pracy jako osoba uprawniona do prowadzenia zajęć teoretycznych, oraz praktycznych nauki jazdy.

Gdzie zdaje się egzamin na instruktora nauki jazdy?

Egzamin na instruktora nauki jazdy kategorii A, B, C i w przypadku pozostałych kategorii, jest egzaminem państwowym. Co oznacza, że przed podejściem do niego należy spełnić szereg wymagań, oraz uiścić opłatę egzaminacyjną. Od kandydatów na instruktorów wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu, zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie o ukończeniu odpowiedniego kursu dla instruktorów nauki jazdy. Trzeba o tym pamiętać podczas uzyskiwania uprawnień.

To gdzie się zdaje egzamin na instruktora jazdy, zależy od miejsca zamieszkania kandydatów na instruktorów. Egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktorskie, organizowane są przez Komisję egzaminacyjną składającą się z trzech osób, którą powołuje wojewoda danego województwa.

Przebieg egzaminu na instruktora nauki jazdy

Kandydatów na instruktorów nauki jazdy poddaje się specjalistycznym egzaminom, w czasie których sprawdzane są ich umiejętności nabyte w trakcie zajęć praktycznych i teoretycznych wynikających z programu szkolenia, w czasie odpowiedniego kursu dla instruktora nauki jazdy. Egzamin państwowy dotyczy znajomości zasad obsługi technicznej pojazdu, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, metodyki nauczania oraz techniki kierowania odpowiednim pojazdem. Egzamin dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy składa się z trzech części. Część I egzaminu przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, część II egzaminu realizowana jest w formie pokazu przeprowadzania zajęć teoretycznych wynikających z programu szkolenia. Część III egzaminu polega na umiejętności prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym i w ruchu drogowym zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie czterech losowo wybranych zadań.

Część I egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

W ramach części teoretycznej, kandydaci do wykonywania czynności instruktora nauki jazdy, odpowiadają na pytania testowe składające się z:

  • 20 pytań – w zakresie prawa jazdy kategorii A lub B,
  • 14 pytań – w zakresie prawa jazdy kategorii: A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T.

W przypadku kat. A prawa jazdy na 20 pytań odpowiada osoba, która dotychczas nie posiada uprawnień instruktora nauki jazdy natomiast na 14 pytań odpowiada osoba, która rozszerza posiadany zakres uprawnień o tą kategorię prawa jazdy.

Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru oraz posiadają wartość punktową w skali od 1 do 3.

Wynik części pierwszej egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:

  • 34 z 40 punktów – w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku 20 pytań,
  • 23 z 28 punktów – w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, T.

Czas trwania części pierwszej egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy wynosi:

  • 30 minut – dla prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku testu z 20 pytaniami;
  • 20 minut – dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T.

Część II egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Jeżeli część pierwsza egzaminu poszła pomyślnie, nadchodzi pora na egzamin z części drugiej. Kandydat na instruktora musi przygotować pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych wynikających z wylosowanego przed komisją tematu. Pokaz zajęć teoretycznych należy przygotować w czasie 15-30 minut. Na jego podstawie komisja ocenia umiejętności przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik części drugiej egzaminu, jeżeli prawidłowo przeprowadziła pokaz zajęć teoretycznych, przy czym za prawidłowe uznaje się przeprowadzenie zajęć w sposób zrozumiały i przystępny, a treści dotyczące prezentowanych zagadnień odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom prawa.

Część III egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Polega na umiejętności prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym i w ruchu drogowym zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem w zakresie czterech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych wykonywanych po dwa:

  • na placu manewrowym oraz
  • w ruchu drogowym.

Kandydat na instruktora nauki jazdy uzyskuje pozytywny wynik części trzeciej egzaminu, jeżeli zaprezentuje w sposób prawidłowy przeprowadzenie wszystkich zadań egzaminacyjnych, przy czym za prawidłowe uznaje się przeprowadzenie zadań z uwzględnieniem nie naruszeni podczas trzeciej części egzaminu przepisów ruchu drogowego

Egzamin na instruktora nauki jazdy – zdawalność

Każdego roku wiele osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zapisuje się na kursy nauki jazdy. W związku z tym zostanie instruktorem nauki jazdy, jest świetnym pomysłem na rozwój zawodowy. Kandydaci na instruktorów, po ukończeniu intensywnego szkolenia teoretycznego i praktycznego podchodzą do składającego się z trzech części egzaminu. Należy on do trudniejszych egzaminów zawodowych, zdawalność nie przekracza zwykle 43%. Okazuje się, że część teoretyczna sprawia większe problemy niż część praktyczna. W razie niepowodzenia ponowny egzamin zdaje się z części, z której uzyskano wynik negatywny.

Przygotowanie do egzaminu na instruktora prawa jazdy kategorii C, CE, D itp. wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów ruchu drogowego, umożliwiających zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi w teście. To także przygotowanie prezentacji zajęć teoretycznych obejmujących wylosowany temat np. w zakresie pomocy przedlekarskiej. Część praktyczna egzaminu dotycząca obsługi samochodu oraz umiejętności kierowania pojazdem, którego dotyczy egzamin. Zdawalność zależy od indywidualnego przygotowania kandydatów na instruktorów. Szkolenia dostarczają im odpowiednich narzędzi, jednak przeprowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych, oraz zaprezentowanie, uzyskanej w trakcie kursów wiedzy zależy wyłącznie od stopnia opanowania poznanych zagadnień. Zatem, jak zdać egzamin na instruktora nauki jazdy? Najważniejsze to gruntownie się do niego przygotować, korzystając choćby z oferowanych specjalistycznych szkoleń.