Kurs na instruktora nauki jazdy - kolejna edycja już 16.10.2023! Dowiedz się więcej

Polityka Prywatności

Klauzule informacyjne związane z RODO | Działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOBRA Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 53/4, 70-311 Szczecin.
 2. W Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Agnieszka Szczepańska, Inspektor Ochrony Danych Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Szczecin, Aleja Piastów 53/4, 70-311 Szczecin, bądź za pomocą adresu e-mail:biuro@kobra.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 5. Przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

dalsza część klauzul informacyjnych przeznaczona jest dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarzane są w KOBRA Szczecin

Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w kusach

 1. Dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego mogą pochodzić:
  • od dziecka;
  • od rodzica lub opiekuna prawnego;
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez dziecko, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • organizacji i przeprowadzenia szkolenia na kartę AM, A1, A2;
  • prowadzenia komunikacji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
  • prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych ze szkoleniem lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się szkoleniami (w tym wykładowcy i instruktorzy) oraz sprawami organizacyjnymi;
  • upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania.
 6. Dane dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób ręczny. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do kursów na prawo jazdy

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z pobranego PKK.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu szkolenia;
  • prowadzenia z Panią / Panem komunikacji związanej z szkoleniem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • pobranie aktualizacji profilu kandydata na kierowcę (PKK);
   • ewidencjonowanie rozliczeń finansowych;
   • odesłanie zaktualizowanego PKK o wynik szkolenia do właściwego Wydziału Komunikacji;
  • udziału w postępowaniu skargowym na proces szkolenia;
  • prowadzenie prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi szkoleniami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym wykładowcy, instruktorzy, osoby odbywające praktyki instruktorskie oraz osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne ? w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta jako organu nadzoru nad Administratorem ? w przypadku kontroli procesu szkolenia lub złożenia skargi dotyczącej szkolenia;
  • upoważnieni pracownicy podmiotu zapewniającego wsparcie techniczne ;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie;
  • upoważnieni pracownicy SPH  Credo w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu Szkolenia oraz zapewniającego wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy Grupa Image Sp. z o.o. / SPH Credo / Liwona Sp. z o.o. / E-kierowca / w związku z realizacją umowy dotyczącej dostępu do internetowej platformy szkoleniowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • W przypadku kursów na prawo jazdy
  • karta przeprowadzonych zajęć ? 2 lata;
  • protokoły egzaminów wewnętrznych ? 2 lat;
  • książka ewidencji  ? 10 lat;
  • rozliczenia finansowe – 6 lat;
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do kursów na kwalifikację zawodową

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z pobranego ksero prawa jazdy;
  • z pobranego ksero dowodu osobistego;
  • z pobranego ksero paszportu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu szkolenia;
  • prowadzenia z Panią / Panem komunikacji związanej z szkoleniem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z szkoleniem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z testem państwowym;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • wysyłanie powiadomień o rozpoczętym szkoleniu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
   • wysyłanie powiadomień o zakończeniu szkolenia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ;
   • wysyłanie powiadomień o wystawieniu zaświadczenia do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i do Ministerstwa Cyfryzacji KPRM ;
   • ewidencjonowanie rozliczeń finansowych;
  • udziału w postępowaniu skargowym na proces szkolenia;
  • prowadzenie prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi szkoleniami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym wykładowcy, instruktorzy, osoby odbywające praktyki instruktorskie oraz osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne ? w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako organu nadzoru nad Administratorem ? w przypadku kontroli procesu szkolenia lub złożenia skargi dotyczącej szkolenia;
  • upoważnieni pracownicy podmiotu zapewniającego wsparcie techniczne ;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie;
  • upoważnieni pracownicy SPH  Credo w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu Szkolenia oraz zapewniającego wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy Grupa Image Sp. z o.o. / SPH Credo / Liwona Sp. z o.o. / E-kierowca / w związku z realizacją umowy dotyczącej dostępu do internetowej platformy szkoleniowej.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • dzienniki szkoleń ? 5 lata;
  • karty zajęć praktycznych ? 5 lat;
  • Książka ewidencji  ? 10 lat;
  • Rejestr zaświadczeń ? 10 lat;
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do kursów na instruktora nauki jazdy i wararsztatów doskonalenia zawodowego

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z pobranego ksero prawa jazdy;
  • z pobranego ksero dowodu osobistego;
  • z pobranego ksero paszportu.
  • z pobranego ksero legitymacji instruktora
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu szkolenia;
  • prowadzenia z Panią / Panem komunikacji związanej z szkoleniem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
  • udziału w postępowaniu skargowym na proces szkolenia;
  • prowadzenie prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi szkoleniami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym wykładowcy, instruktorzy, osoby odbywające praktyki instruktorskie oraz osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne ? w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta jako organu nadzoru nad Administratorem ? w przypadku kontroli procesu szkolenia lub złożenia skargi dotyczącej szkolenia;
  • upoważnieni pracownicy podmiotu zapewniającego wsparcie techniczne ;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie;
  • upoważnieni pracownicy SPH  Credo w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu Szkolenia oraz zapewniającego wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy Grupa Image Sp. z o.o. / SPH Credo / Liwona Sp. z o.o. / E-kierowca / w związku z realizacją umowy dotyczącej dostępu do internetowej platformy szkoleniowej;
  • Partnerzy szkolenia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • dzienniki lekcyjne ? 10 lat;
  • karta przeprowadzonych zajęć ? 10 lata;
  • rozliczenia finansowe – 6 lat;
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna np.: zlecenie, dzieło, umowa o świadczenie usług

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy;
  • prowadzenia komunikacji związanej z Pani / Pana umową;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z Pani / Pana umową;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne ? w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
  • upoważnieni pracownicy organów nadzorujących nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • rozliczenia finansowe – 6 lat.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach optymalnego doboru wiedzy, umiejętności oraz zaproponowanej ceny towaru lub usługi. Konsekwencją wyboru będzie zawarcie umowy.

Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i dokumentowania tego procesu.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami kadrowymi, a także inni pracownicy Administratora (np.: kierownik komórki organizacyjnej);
  • upoważnieni pracownicy organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • dokumenty rekrutacyjne – 2 lata od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminu rekrutacji. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla osób skierowanych na szkolenie

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z firmy lub instytucji zgłaszającej Panią / Pana na szkolenie (np.: pracodawca, Powiatowy Urząd Pracy).
  • z pobranego PKK.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią / Panem umowy na usługi szkoleniowe;
  • prowadzenia komunikacji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
  • prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się szkoleniami (w tym wykładowcy, instruktorzy) oraz sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi szkoleniowe, informatyczne i prawne ? w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów, którym przekazanie Pani / Pana danych następuje na podstawie Pani / Pana wniosku lub zgody (np. bankom), w tym upoważnieni pracownicy podmiotów zgłaszających na szkolenia (np.: Pani / Pana pracodawca, Powiatowy Urząd Pracy);
  • upoważnieni pracownicy SPH  Credo w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu Szkolenia oraz zapewniającego wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • upoważnieni pracownicy Grupa Image Sp. z o.o. / SPH Credo / Liwona Sp. z o.o. / E-kierowca / w związku z realizacją umowy dotyczącej dostępu do internetowej platformy szkoleniowej;
  • upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta jako organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.

Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia

 1. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu są: wizerunek osoby, a w przypadku monitoringu zainstalowanego w Biurze Obsługi Klienta dodatkowo głos osoby (jej wypowiedź) oraz dane osobowe ujawnione w trakcie wypowiedzi.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie OSK KOBRA w Szczecinie;
  • ochrony mienia;
  • kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń, w tym z tytułu szkód na mieniu lub obrony przed nimi.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne ? w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Pani / Pana dane przechowywane będą do czasu automatycznego nadpisania, a w przypadku wszczęcia sprawy przez upoważnione podmioty – do czasu jej rozstrzygnięcia.
 6. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.