Instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, CE, D - 19.07.2024 r.            

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://platforma.osolive.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

§1. Definicje

 1. Platforma.osolive.pl – to zaawansowany serwis edukacyjny, który oferuje unikalne rozwiązania teleinformatyczne w zakresie nauki online. Znajdując się pod adresem https://platforma.osolive.pl/, platforma umożliwia dostęp do różnorodnych produktów edukacyjnych poprzez usługi drogą elektroniczną.
 2. Właściciel Serwisu – firma Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański, al. Piastów 53/4, 70-001 Szczecin; NIP: 767-117-50-26; REGON: 320024636; adres e-mail: oso@osolive.pl będąca właścicielem Platforma.osolive.pl.
 3. Administrator– podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy Platforma.osolive.pl. (zlokalizowany pod adresem internetowym https://platforma.osolive.pl/ oraz jego rozwinięciami), którym jest – Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański, al. Piastów 53/4, 70-001 Szczecin; NIP: 767-117-50-26; REGON: 320024636; adres e-mail : oso@osolive.pl.
 4. Serwis – przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konto Użytkownika, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym oraz opłacenia dostępy zgodnego z ofertą.
 5. Klient – osoba lub podmiot dokonująca zakupu Usługi z Regulaminem i przepisami prawa.
 6. Konsument – osoba fizyczna lub podmiot, będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dokonująca zakupu Usługi bezpośrednio u Właściciela Serwisu. Konsumentem jest również Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przysługują jej więc prawa wynikające z Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Właściciel Serwisu.
 8. Konto Użytkownika – osobisty profil osoby fizycznej w Platforma.osolive.pl, który stworzyć można, poprzez przejście procedury rejestracyjnej.
 9. Nazwa użytkownika – jest to nazwa pod którą osoba fizyczna zarejestrowała swoje konto.
 10. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Platforma.osolive.pl oraz Produktów określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.
 11. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 12. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 13. Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 14. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 15. Reklamacja – zgłoszenie do Właściciela Serwisu przez Użytkownika wady Produktu.
 16. Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Właściciela Serwisu mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, właściciela Serwisu ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.

§3. Korzystanie z Serwisu

I Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Właściciel Serwisu należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Właściciela Serwisu powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 4. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 5. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje pozwalające uzyskać dostęp do zakupionych Produktów.
 8. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Właściciela Serwisu. W przypadku zakupu kursów live streaming, który ma określoną datę w przyszłości, dostęp do transmisji na żywo będzie przesłany w dniu kursu live streaming.  
 9. Właściciel Serwisu zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 10. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Właściciela Serwisu. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”) Użytkownik wyraża zgodę na dodatkową płatność związaną z tym Produktem.
 11. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

II Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Właściciel Serwisu może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

III Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy oso@osolive.pl.
 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Właściciela Serwisu z reklamacją.
 3. Użytkownik, kupując produkt dostępny natychmiast online, zrzeka się prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.
 4. Produkt online, który Użytkownik może skonsumować natychmiast (obejrzeć, odsłuchać) nie podlega zwrotowi.
 5. Właściciela Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail.
 6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Właściciel Serwisu dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Właściciela Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

§4. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa wygasa automatycznie po upływie czasu ważności Kodu aktywacyjnego.
 2. Umowa może być rozwiązana przed upływem terminu ważności Kodu aktywacyjnego na zasadach określonych poniżej.
 3. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez dezaktywację konta Użytkownika.
 4. Skutkiem dezaktywacji konta Użytkownika jest brak możliwości zalogowania się do Serwisu.
 5. Użytkownik może dezaktywować konto w każdym czasie poprzez:
  • wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy znajdującego się na stronie Serwisu Internetowego i przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Właściciela Serwisu;
 1. Właściciel Serwisu dokonuje rozwiązania Umowy poprzez wysłanie na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail informacji, o planowanej dezaktywacji Konta użytkownika.
 2. Właściciel Serwisu może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku:
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie z przeznaczeniem,
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • naruszenia przez Użytkownika praw autorskich Właściciela Serwisu,
  • udostępniania Kodu aktywacyjnego, loginu lub hasła osobom trzecim.

§5. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Właściciel Serwisu

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych z zastrzeżeniem ust. 3. 
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku wykorzystywania jej do celów niezgodnych z obowiązującym prawem lub niezgodnie z umową. 
 3. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do utrzymywania sprawności technicznej Usługi na poziomie 95% we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 11:00 do 18:00. 
 4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do Usługi oraz wykorzystania wprowadzonych przez Użytkownika danych jedynie w granicach obowiązującego prawa i udzielonych upoważnień.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu w przypadkach od niego niezależnych. W takich sytuacjach, ważność Usług zostanie wydłużona o czas czasowego wstrzymania dostępności do Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą, których Użytkownik łączy się z Serwisem.
 7. Właściciel Serwisu ma prawo czasowo wstrzymać działanie Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 8. Właściciel Serwisu ma prawo czasowo zablokować dostęp do Serwisu lub konto ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy stron. O zablokowaniu konta lub dostępu do Serwisu Użytkownicy zostaną poinformowani na adres e-mail podany podczas rejestracji do Serwisu.
 9. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby informacje zamieszczone w Serwisie były aktualne i mogły być wykorzystane przez Użytkownika zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże Właściciel Serwisu nie może zagwarantować, że wszystkie informacje zawarte w Serwisie są dokładne, kompletne i aktualne. W szczególności Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez zewnętrznych dostawców.
 10. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie bądź rozsyłanych Użytkownikom przez podmioty zewnętrzne w ramach świadczenia przez te podmioty na rzecz Użytkowników usług na podstawie oddzielnych umów.

§6. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Właściciel Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób określony umową, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.
 2. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Usług i nie udostępniać go osobom trzecim.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych i ich bieżącej aktualizacji.
 4. Użytkownik bez zgody Właściciela Serwisu nie może dokonywać przekierowania do Usługi z innych stron internetowych.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje z uwagi na jej zawarcie przez Użytkownika w związku i do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie szkolenia / kuru dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

§7. Dane osobowe i przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, osób go reprezentujących czy osób wyznaczonych do obsługi Serwisu przekazanych Właścicielowi Serwisu zarówno przy zawarciu umowy, jaki i później poprzez inne kanały komunikacyjne (np. w korespondencji mailowej) jest Właściciel Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych innych niż wymienione w powyższym zdaniu, wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług jest Użytkownik. Przetwarzanie przez Właściciela Serwisu tych danych osobowych następuje na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela Serwisu na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”. 
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Operatora znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej pod adresem: https://kobra.szczecin.pl/rodo/

§8. Płatności realizowane za pośrednictwem podmiotów trzecich

 1. Serwis korzysta z zewnętrznych systemów płatności obsługiwanych przez podmioty trzecie. 
 2. Użytkownik przed dokonaniem płatności jest informowany o tym jaki podmiot będzie ją obsługiwał i ma możliwość zapoznania się z zasadami realizacji płatności.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.
 4. Użytkownik wszelką korespondencję dotyczącą Serwisu i udostępnianych w jego ramach Usług, w tym reklamacje, winien kierować na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: oso@osolive.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu należy w razie wątpliwości interpretować w sposób zgodny z wymienionymi ustawami. 
 6. Wszelkie spory Właściciel Serwisu stara się rozwiązywać polubownie, jednak w przypadku sporu Użytkownik ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu instytucji przewidzianych przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 
 7. Dodatkowe informacje dla konsumentów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/konsumenci Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usługi podmiotom niebędącym konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Załącznik 1

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zakupionego Produktu bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno być złożone na piśmie i przesłane na adres naszego sklepu:

Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański 

al. Piastów 53/4, 

70-001 Szczecin


.

__________________________

Data i miejsce sporządzenia

.

__________________________

imię i nazwisko Klienta

.

__________________________

adres Klienta

.

.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży prowadzonej przez Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański za pośrednictwem domeny https://platforma.osolive.pl/w dniu ________________________.

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § 4 pkt 5 Regulaminu sprzedaży prowadzonej przez Kobra Nauka Jazdy i Autoserwis Dariusz Szczepański z siedzibą w Szczecinie, 70-311 Szczecin, Aleja Piastów 53/4, za pośrednictwem strony internetowej www.osolive.pl, który przyznaje mi takie uprawnienie w terminie 14 od daty zakupu Produktu.

Skutkiem odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ____________ zł, na rachunek bankowy prowadzony w ______________ (nazwa banku) o numerze

_______________________________________________________ (numer rachunku).

Oświadczam, iż Produkt zostanie zwrócony Właściciel Serwisu w dniu _____________ w stanie niezmienionym.

_________________________

Podpis Klienta