Instruktor nauki jazdy kat. A, B - 12.02.2024 | C, CE,D - 17.02.2024            
blog header
admin
23.11.2022

Instruktor nauki jazdy wymagane dokumenty


Kandydaci na instruktora nauki jazdy muszą dostarczyć kilka dokumentów potwierdzających, że nie istnieją przeciwwskazania do tego, aby rozpoczęli szkolenie. To jakie dokumenty i zaświadczenia należy załączyć, zapisując się na kurs, reguluje odpowiednie rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które bezpośrednio dotyczy instruktorów osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdem.

Jeżeli chcesz zostać instruktorem, musisz wykazać się dobrym zdrowiem, a na poświadczenie tego należy przedstawić następujące zaświadczenia mówiące o:

 • braku przeciwwskazań psychologicznych – ważne orzeczenie psychologiczne,
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych – ważne orzeczenie lekarskie.

Orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie wydawane są po przeprowadzeniu niezbędnych badań m.in. wzroku i słuchu.

Drugą kategorią dokumentów są zaświadczenia o tym, że osoba rozpoczynająca szkolenie na instruktora nauki jazdy nie została wpisana do Krajowego Rejestru Karnego. Dotyczy to w szczególności kar za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

W przypadku prawomocnych wyroków za wyżej wymienione przewinienia oraz w przypadku rażącego naruszenia przepisów, zwłaszcza tych o ruchu drogowym, nie ma możliwości rozpoczęcia kursu dla instruktorów nauki jazdy.

Najważniejszym dokumentem, bez którego nie można zacząć kursu, jest oczywiście prawo jazdy. Instruktor jazdy kategorii A musi posiadać je od co najmniej trzech lat. W przypadku kategorii B+E,  C1, C1+E, C, C+E , D1, D1+E, D lub D+E kandydaci na instruktorów powinni posiadać prawo jazdy odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B.

Co należy złożyć, aby zostać wpisanym do ewidencji instruktorów nauki jazdy?

Po pozytywnym zdaniu trzyczęściowego egzaminu państwowego instruktor nauki jazdy otrzymuje dokument potwierdzający umiejętności w zakresie szkolenia kierowców. Następnym krokiem jest wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Aby otrzymać legitymację instruktora nauki jazdy, należy złożyć wniosek, a do niego:

 • aktualne fotografie,
 • prawo jazdy i dowód osobisty (do wglądu)
 • dowód opłaty za wpis do ewidencji
 • zaświadczenia lekarskie otrzymane przed przystąpieniem do kursu
 • zaświadczenie potwierdzające, że nie jest się wpisanym do Krajowego Rejestru Karnego
 • zaświadczanie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów (uzyskanie uprawnienia po raz pierwszy)
 • zaświadczanie o ukończeniu kursów uzupełniających dla instruktorów kierowania pojazdami, rozszerzających uprawnienia
 • dokument potwierdzający zdanie egzaminu

Wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach można szukać online lub w odpowiednim ośrodku szkoleniowym. W przypadku odmowy wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, masz na to czternaście dni od otrzymania negatywnej odpowiedzi na złożony wniosek. Jak widać, nie każdy może otrzymać legitymację instruktora – nie wystarczy umiejętność kierowania pojazdem czy znajomość metodyki nauczania – trzeba jeszcze wykazać się odpowiednim zdrowiem oraz kompetencjami.